Bc. Eva Zapletalová

Bakalářská práce

Zrakové vnímání u předškolních dětí s vývojovou dysfázií

Visual perception at pre-school children with dysphasia
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zrakovým vnímáním u předškolních dětí s vývojovou dysfázií. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá komunikací a ontogenezí řeči, narušenou komunikační schopností, zrakovou percepcí, vývojovou dysfázií a její symptomatologií, etiologií a terapií. Výzkumné šetření se zaměřuje na analýzu zrakového vnímání u předškolních dětí s vývojovou …více
Abstract:
Bachelor’s thesis is focused on visual perception at pre-school children with developmental dysphasia. Work is divided into theoretical and practical part. Theoretical part deals with communication and development of speech, impaired communication ability, visual perception, developmental dysphasia and its symptomatology, etiology and therapy. Research investigation is focused on analyse of visual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta