Tomáš Barát

Master's thesis

Návrh zvýšení elektrického výkonu bioplynové stanice technologií ORC

Proposal to Increase the Power Output of a Biogas Plant Technologies ORC
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na možnosti navýšení elektrického výkonu bioplynové stanice. Zabývá se optimalizací a výpočtem výparníku ORC jednotky a zhodnocením ekonomického a výkonového přínosu ORC jednotky výrobě elektrické energie bioplynové stanici. Toto zhodnocení, výpočet a optimalizaci jsem provedl na reálné bioplynové stanici, kde jsem za pomocí výpočtového softwaru navrhnul výparník, který …more
Abstract:
The diploma thesis focuses on the possibilities of increasing the electric power of the biogas station. It deals with the optimization and calculation of the ORC evaporator unit and the assessment of the economic and performance benefits of the ORC power plant for the biogas plant. I made this evaluation, calculation and optimization on a real biogas station, where I designed an evaporator with the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Bohumír Čech
  • Reader: Michal Řezník

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Master programme / field:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení