Daniela Mařádková

Diplomová práce

Studium účinnosti čištění odpadních vod na koksovně ArcelorMittal Ostrava a.s.

Studying the effectiveness of wastewater treatment in coking plant ArcelorMittal Ostrava Inc.
Anotace:
Odpadní vody z různých odvětví průmyslu obsahují toxické látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí i člověka. Se zvyšujícím se nárokem na ochranu životního prostředí a přísnějšími limity pro vypouštění odpadních vod do veřejných toků a kanalizací, je nutné používat vhodné metody pro jejich odstranění. Mezi nejčastější toxiny odpadních vod z koksochemických provozů patří amonné látky, kyanidy …více
Abstract:
Waste water from different industrial sectors contains toxic substances that are harmful to the environment and humans. With increasing demands for environmental protection and stricter limits for discharging waste water into public streams and sewers, it is necessary to use appropriate methods to eliminate them. The most common waste water toxins from coke from chemical plants include ammonium, cyanide …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Ivan Koutník
  • Oponent: Petra Malíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava