Michaela Guňková

Diplomová práce

Územní studie plochy Z297 u nádraží Frýdek - Místek

Urban study of Z297 by the train station Frýdek – Místek
Anotace:
Předmětem diplomové práce je navrhnout územní studii v rozvojové lokalitě Z297 ve Frýdku-Místku a to v souladu s územním plánem. Toto místo je definováno jako plocha občanského vybavení komerčního typu malého a středního. Návrh je řešen variantně s detailním urbanisticko-architektonicky zpracováním jedné varianty.
Abstract:
The subject of the diploma thesis is to propose a urban study in the development site Z297 in Frýdek-Místek in accordance with the urban plan. This place is defined as an area of civic equipment of a commercial type of small and medium. The design is solved with a detailed urban-architectural design of one variant.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2020
  • Vedoucí: Dagmar Kutá
  • Oponent: Lucie Hurdálková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství