Michaela Guňková

Master's thesis

Územní studie plochy Z297 u nádraží Frýdek - Místek

Urban study of Z297 by the train station Frýdek – Místek
Abstract:
Předmětem diplomové práce je navrhnout územní studii v rozvojové lokalitě Z297 ve Frýdku-Místku a to v souladu s územním plánem. Toto místo je definováno jako plocha občanského vybavení komerčního typu malého a středního. Návrh je řešen variantně s detailním urbanisticko-architektonicky zpracováním jedné varianty.
Abstract:
The subject of the diploma thesis is to propose a urban study in the development site Z297 in Frýdek-Místek in accordance with the urban plan. This place is defined as an area of civic equipment of a commercial type of small and medium. The design is solved with a detailed urban-architectural design of one variant.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 11. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 1. 2020
  • Supervisor: Dagmar Kutá
  • Reader: Lucie Hurdálková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava