Jiří Celner

Diplomová práce

Komparativní studie výbuchových parametrů směsí konstitučních izomerů propanolu se vzduchem

Comparative Study on the Explosion Characteristics of Propanol Isomer-Air Mixtures
Anotace:
Nebezpečí požáru a výbuchu je spojeno s nebezpečnými procesy, látkami a jejich vlastnostmi. Proto tvoří technicko-bezpečnostní parametry spolu s dalšími fyzikálními a chemickými veličinami zásadní kritérium pro stanovení nebezpečných vlastností látek. Cílem diplomové práce je předpovědět, analyzovat a experimentálně potvrdit výbuchové parametry izomerů propanolu s aplikací výsledků v energetickém a …více
Abstract:
Fire and explosion hazards are associated with certain dangerous processes, substances and their properties. Therefore, the technical and safety characteristics together with other physical and chemical quantities form a crucial criterion for determining the hazardous properties of substances. The aim of the thesis is to predict, analyse and experimentally confirm the explosion parameters of propanol …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Jan Skřínský
  • Oponent: Petr Lepík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava