Mgr. Veronika Šolcová

Diplomová práce

Výsledky vybrané testové baterie u dětí mladšího školního věku v rámci pokusného ověřování programu Pohyb a Výživa v rámci jihomoravského kraje.

The results of selected tests batteries for primary school children within the experimental verification exercise and nutrition program in the South Moravian Region
Anotace:
Diplomová práce se věnuje testování zdravotně orientované zdatnosti u žáků mladšího školního věku v Jihomoravském kraji, a to pomocí projektu pokusné ověřování programu „Pohyb a Výživa“. Cílem práce je zjištění úrovně tělesné zdatnosti dětí mladšího školního věku, ověření vztahu mezi počátečním a konečným měřením vybraných motorických testů v rámci pokusného ověřování programu „Pohyb a Výživa“. Výsledky …více
Abstract:
The thesis is dedicated to the testing of health-oriented fitness for pupils of younger school age in the south moravian region, using the project experimental verification of the programme "Movement and Nutrition". The aim of this thesis is to determine the level of physical fitness of younger school age children, the verification of the relation between the initial and the final measurement of selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta