Tomáš PECA

Bachelor's thesis

Vysídlení 1938/1939 - Odsun 1945/1946 v ústecké oblasti (Komparace vysídlení Čechů z pohraničí po "mnichovském diktátu" a odsunu Němců z poválečného Československa v rámci vybraných okresů Ústeckého kraje)

Komparace vysídlení Čechů z pohraničí po "mnichovském diktátu" a odsunu Němců z poválečného Československa v rámci vybraných okresů Ústeckého kraje

Expel in 1938/1939 - Transfer in 1945/1946 in the Ústí region (The comparasion of expel of Czechs from the borderlands after "Munich agreement" and transfer of Germans from the post-war Czechoslovakia in the selected districts of the Ústí region)
Abstract:
Tato studie se zabývá vyháněním/vysídlováním českého obyvatelstva po Mnichovské dohodě a poválečným odsunem německého obyvatelstva z okresů Litoměřice a Most. Dále podává krátkou zprávu o česko-německých vztazích ve sledovaných okresech. První cíl práce je přiblížit problematiku vysídlování Čechů v letech 1938-1939 a shrnout transfer Němců v letech 1945-1946. Druhým cílem jsem si stanovil pokus o porovnání …more
Abstract:
This thesis deals with expel/ displacement of Czech inhabitants after Münich agreement and post-war transfer of German inhabitants from the Litoměřice and Most region. It also reports on the Czech-German relations in the selected districts. The first aim of my study is to describe the issue of displacement of Czechs in 1938-1939 and summarize the transfer of Germans in 1945-1946. I set a goal to try …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 7. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PECA, Tomáš. Vysídlení 1938/1939 - Odsun 1945/1946 v ústecké oblasti (Komparace vysídlení Čechů z pohraničí po "mnichovském diktátu" a odsunu Němců z poválečného Československa v rámci vybraných okresů Ústeckého kraje). Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta