Michal Rychlý

Diplomová práce

Měření rovnoběžnosti válců papírenského stroje pomocí laseru.

The Laser Alignment Measurement of the Paper Machine Rolls.
Anotace:
V první části této diplomové práce jsem se pokusil seznámit čtenáře se základy ustavování strojů a to obzvláště s měřením rovnoběžnosti, přímosti a rovinnosti. Tyto teoretické poznatky jsou dále použity při měření na modelu ve firmě DIF s.r.o.. Provedl jsem měření přímosti, rovnoběžnosti a následné vyhodnocení stavu modelu. Jako poslední část této práce jsem změřil stav převíječe papírenského stroje …více
Abstract:
In first part of this master thesis I tried to make readers acquainted with machine alignment basics especially with measurement of parallelism, straightness and flatness. This theoretical knowledge was then applied in measurement on the model in the DIF s.r.o. company. I measured parallelism, straightness and then I made evaluation of the condition of the model. Last part of of this master thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jan Blata
  • Oponent: Radim Falc

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství