Jan Hroch

Bakalářská práce

Návrh na další postup a zpracování těžené suroviny v kamenolomu Předhradí

Proposal for further process and processing of mined raw material in the quarry Předhradí
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je návrh na další postup těžby a zpracování těžené suroviny. Navrhuji postupy v jednotlivých těžebních řezech vzhledem k rozdílným kvalitám nerostné suroviny a jejich využití ve stavebnictví s výhledem do dalších let. Důvodem jsou významné stavební činnosti probíhající v okolí kamenolomu Předhradí. Navrhuji vhodnou sestavu mobilní technologické linky na úpravu kameniva pro …více
Abstract:
The aim of this bachelor’s thesis is a proposal for the next prosedure of mining and processing of mined raw mineral. I propose procedures in individual mining sections due to the different qualities of the mineral raw material and their use in construction with a view to the next years. The teason is significant construction activities taking place in the vicinity of the Předhradí quarry. I am proposing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: Mária Jarolimová
  • Oponent: Jan Vojtěch

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava