Bc. Bára Bělehrádková

Bachelor's thesis

Živitel versus vychovatel – otcovská role na křižovatce

Breadwinner versus Caretaker – paternal role on a crossroad
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaobírá tématem otce v rodině, přesněji jeho živitelskou a vychovatelskou rolí. Práce je teoreticko-empirického charakteru a využívá kvalitativního výzkumu. Pro sběr dat byla použita metoda polostrukturovaného rozhovoru. K získání výsledných dat posloužila analýza textu pomocí kódování. Cílem této práce bylo zjistit, jak muži vnímají svou roli v rodině. Teoretická část práce …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of father of the family, to be more precise his breadwinner and caretaker role. The thesis has theoretical-empirical character and it makes use of qualitative research. The method of half-structured interview was used for the collection of data. We used analysis of the text using coding for obtaining results. The aim of this thesis was to study how men perceive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2018
  • Supervisor: Mgr. Tereza Vychopňová
  • Reader: Mgr. Anna Drexlerová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta