Bc. Bára Bělehrádková

Bachelor's thesis

Živitel versus vychovatel – otcovská role na křižovatce

Breadwinner versus Caretaker – paternal role on a crossroad
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zaobírá tématem otce v rodině, přesněji jeho živitelskou a vychovatelskou rolí. Práce je teoreticko-empirického charakteru a využívá kvalitativního výzkumu. Pro sběr dat byla použita metoda polostrukturovaného rozhovoru. K získání výsledných dat posloužila analýza textu pomocí kódování. Cílem této práce bylo zjistit, jak muži vnímají svou roli v rodině. Teoretická část práce …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of father of the family, to be more precise his breadwinner and caretaker role. The thesis has theoretical-empirical character and it makes use of qualitative research. The method of half-structured interview was used for the collection of data. We used analysis of the text using coding for obtaining results. The aim of this thesis was to study how men perceive …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedúci: Mgr. Tereza Vychopňová
  • Oponent: Mgr. Anna Drexlerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta