Lada Křápová

Diplomová práce

Motivační faktory obyvatel v Ústeckém kraji v oblasti životního prostředí

Factors Motivating People in the Region of Ústí n. L. as Regards Environmental Issues
Anotace:
Diplomová práce se na 42 stranách zabývá nalezením fungujících motivačních faktorů působících na přijetí odpovědnosti obyvatel Ústeckého kraje za současný stav životního prostředí. Ve své první části uvádí teoretická východiska motivů lidského jednání vedoucích k určitým činnostem spjatým s ekologií nebo jdoucí proti ní. Následně byly stanoveny základní hypotézy. Část praktická analyzovala výsledky …více
Abstract:
This diploma thesis on its 42 pages deals with finding effective motivational factors that cause acceptance of responsibility for the current state of environment of Ústecký region in its inhabitants. In its first part it demonstrates theoretical reasons of human behaviour leading to certain acts that are either beneficial to the environment or causing damage to it. Consequently, the basic hypotheses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Yveta Tomášková
  • Oponent: Jan Eichler

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava