Petr Tkáč

Diplomová práce

Mach-Zehnderův interferometr jako modulátor pro optické komunikace

Mach-Zehnder interferometer as a modulator for optical communications
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou použití Mach-Zehnderova interferometru jako modulátoru pro optické komunikace. V teoretické části diplomové práce jsou objasněny základní pojmy související se zadanou problematikou. Jsou zde podána vysvětlení pojmů, jako je interference světla, principy superpozice vlnění, koherence záření a zdroje koherentního záření. Dále je v mé práci pojednáno o přístrojích …více
Abstract:
This thesis deals with the problems of application of Mach-Zehnder interferometer as a modulator for optical communications. The theoretical part of the thesis includes explanations of basic terminology used in this subject area, namely the concept of light interference, the principles of superposition of oscillation, radiation coherence and coherent radiation sources. It is followed by description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Vladimír Vašinek
  • Oponent: Petr Koudelka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava