Theses 

Jazyk seznamovacích inzerátů na internetu – Bc. Tereza Marková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tereza Marková

Bakalářská práce

Jazyk seznamovacích inzerátů na internetu

The Language of Dating Advertisements on the Internet

Anotace: Práce pojednává o výsledcích elementární jazykové analýzy více než dvou tisíc seznamovacích inzerátů z internetových portálů Seznamka.cz a Stesti.cz. Seznamovací inzeráty, které jsou charakteristické svou délkou, explicitním, jednoznačným a stereotypním vyjadřováním, byly podrobeny stylistickému rozboru na rovině syntaktické, morfologické a lexikální. Dále analýze v oblastech hláskosloví, ortografie, užití grafických prostředků (diakritika, interpunkce, verzálky, emotikony), bylo zkoumáno zvolené lexikum deminutiv a augmentativ. Byla zhodnocena závažnost úvodní fráze inzerátu a význam tázacích vět v seznamovacích inzerátech. Jednotlivé výsledky jsou porovnávány na úrovni rozdílů mezi muži a ženami, jejich dosaženého vzdělání a věku. Také se sleduje komparace příkladů daných jevů v inzerátech s výsledky z korpusu psaných textů SYN a z korpusového průzkumu variant SyD.

Abstract: The bachelor thesis is dealing with the results of an alementary laguage analysis of more than two thousand dating advertisements on the Internet portals such as Seznamka.cz and Stesti.cz. Dating ads known for their characteristic lengths, explicit, clear and typical expresions underwent a stylistic analysis in the syntatic, morphological and lexical way. These dating ads were also analysed for theirs phonology, orthography, use of graphics resources (such as diacritic, punctiation, capital letters, emoticons). In addition it was also looked into selected lexis diminution and augmantation. The importance of the introductory phrase was evaluated as well as the meaning of the interrogative sentences. Particular results are compared according to the differences between men an women, their educational attainments and their ages. What is also observed is the comparison of already mentioned examples in dating ads with the results from the written texts corpus SYN and from the corpus options exploration SyD.

Klíčová slova: seznamovací inzerát, jazyková analýza, stylistický rozbor, grafické prostředky, úvodní fráze, korpus SYN, korpusový průzkum variant SyD, dating advertisements, language analysis, stylistic analysis, graphics resources, introductoray phrase, the corpus SYN, the corpus options exploration SyD

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 11:26, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz