Šárka Posledníková

Diplomová práce

Marketingový výzkum v oblasti krátkodobých nebankovních úvěrů

Marketing Research Concerning Short Term Non-Bank Credits
Anotace:
Diplomová práce se věnuje marketingovému výzkumu v oblasti krátkodobých nebankovních úvěrů a je stylizovaná do sedmi částí. První částí je úvod, druhá teoretická část popisuje marketingový výzkum. Třetí část charakterizuje jednotlivé společnosti, které byly vybrány pro marketingový výzkum a také je zde charakteristika základních pojmů, které by měl každý, kdo žádá o úvěr, znát. Ve čtvrté části je analýza …více
Abstract:
This thesis is dedicated to marketing research in the field of short-term non-bank loans and is stylized into seven parts. The first part is an introduction, the second part describes the theoretical marketing research. The third part describes the various companies that were selected for marketing research and there is also characteristic of the basic concepts that should everyone who applies for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Simona Matušková
  • Oponent: Radka Malkusová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava