Theses 

Marketingová komunikácia mediálnej neziskovej organizácie Radio R – Mgr. Matúš Jankovič

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Matúš Jankovič

Master's thesis

Marketingová komunikácia mediálnej neziskovej organizácie Radio R

Marketing comunication of non-profit media organization Radio R

Abstract: The content of the thesis is to develop a media project for non-profit media organization Radio R. Project has the goal to improve marketing communications in an organization through several steps, the first of which is describing all key theoretical assumptions that were in the project specifications. The second is the analytical part of the construction of identity and strategic market research, essential for setting targets and a comprehensive marketing plan for year 2014. In project part are defined all communication tools that have been used in achieving targets. The last section evaluates application identity and with it the entire campaign through complex evaluation tools. Based on the results of evaluation section provides a comprehensive set of recommendations for the further development of the organization. Media project should ultimately act as a practical guide and source of inspiration for any non-profit organization with an incentive to improve their marketing skills, even with minimal financial capital, which is characteristic for this segment.

Abstract: Obsahom diplomovej práce je vypracovanie mediálneho projektu pre mediálnu neziskovú organizáciu Radio R. Projekt si kladie za úlohu zlepšiť marketingovú komunikáciu organizácie prostredníctvom niekoľkých krokov, z ktorých prvým je popísanie všetkých kľúčových teoretických východísk, ktoré boli pri realizácii projektu smerodajné. Druhou je analytická časť s konštrukciou identity a strategickým marketingovým výskumom, nevyhnutným pre stanovenie cieľov a komplexného marketingového plánu na rok 2014. V projektovej časti vymedzí všetky komunikačné nástroje, ktoré boli pri dosahovaní stanovených cieľov použité. Posledná časť zhodnotí aplikáciu identity a spolu s ňou aj celú kampaň prostredníctvom komplexu evaluačných nástrojov. Na základe výsledkov z hodnotiacej časti poskytneme komplexný súbor odporúčaní pre ďalší rozvoj organizácie. Mediálny projekt by mal v konečnom dôsledku fungovať ako praktický návod a zdroj inšpirácie pre akúkoľvek neziskovú organizáciu s motiváciou zlepšiť svoje marketingové schopnosti, aj s minimálnym finančný kapitálom, ktorý je pre tento segment charakteristický.

Keywords: nezisková organizácia, marketingová komunikácia, motivácia, Radio R, SWOT analýza, propagačné materiály, marketingový výskum, strategický marketingový plán, dobrovoľníctvo, komunita, identita, eventy, obsahová analýza

Language used: Slovak

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2015
  • Supervisor: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 05:15, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz