Theses 

Marketingová komunikácia mediálnej neziskovej organizácie Radio R – Mgr. Matúš Jankovič

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Matúš Jankovič

Diplomová práce

Marketingová komunikácia mediálnej neziskovej organizácie Radio R

Marketing comunication of non-profit media organization Radio R

Abstract: The content of the thesis is to develop a media project for non-profit media organization Radio R. Project has the goal to improve marketing communications in an organization through several steps, the first of which is describing all key theoretical assumptions that were in the project specifications. The second is the analytical part of the construction of identity and strategic market research, essential for setting targets and a comprehensive marketing plan for year 2014. In project part are defined all communication tools that have been used in achieving targets. The last section evaluates application identity and with it the entire campaign through complex evaluation tools. Based on the results of evaluation section provides a comprehensive set of recommendations for the further development of the organization. Media project should ultimately act as a practical guide and source of inspiration for any non-profit organization with an incentive to improve their marketing skills, even with minimal financial capital, which is characteristic for this segment.

Abstract: Obsahom diplomovej práce je vypracovanie mediálneho projektu pre mediálnu neziskovú organizáciu Radio R. Projekt si kladie za úlohu zlepšiť marketingovú komunikáciu organizácie prostredníctvom niekoľkých krokov, z ktorých prvým je popísanie všetkých kľúčových teoretických východísk, ktoré boli pri realizácii projektu smerodajné. Druhou je analytická časť s konštrukciou identity a strategickým marketingovým výskumom, nevyhnutným pre stanovenie cieľov a komplexného marketingového plánu na rok 2014. V projektovej časti vymedzí všetky komunikačné nástroje, ktoré boli pri dosahovaní stanovených cieľov použité. Posledná časť zhodnotí aplikáciu identity a spolu s ňou aj celú kampaň prostredníctvom komplexu evaluačných nástrojov. Na základe výsledkov z hodnotiacej časti poskytneme komplexný súbor odporúčaní pre ďalší rozvoj organizácie. Mediálny projekt by mal v konečnom dôsledku fungovať ako praktický návod a zdroj inšpirácie pre akúkoľvek neziskovú organizáciu s motiváciou zlepšiť svoje marketingové schopnosti, aj s minimálnym finančný kapitálom, ktorý je pre tento segment charakteristický.

Klíčová slova: nezisková organizácia, marketingová komunikácia, motivácia, Radio R, SWOT analýza, propagačné materiály, marketingový výskum, strategický marketingový plán, dobrovoľníctvo, komunita, identita, eventy, obsahová analýza

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:40, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz