Theses 

Volnočasové aktivity provozované klienty nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klubu Modrá kočka – Nikola STANÍČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Nikola STANÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Volnočasové aktivity provozované klienty nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klubu Modrá kočka

Leisure time activities performed by the clients of the Klub Modrá Kočka institution

Anotace: Bakalářská práce pojednává o volnočasových aktivitách, jimž se věnují vybraní klienti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klubu Modrá kočka v regionu Opava. Skládá se z teoretické i empirické části, celkem zahrnuje dvě kapitoly rozčleněné do několika málo subkapitol. První kapitola je pojata teoreticky a snaží se postihnout definici i význam volného času v kontextu společenského vývoje, vybrané faktory ovlivňující trávení volného času, specifika trávení volného času u dětí a dospívajících, vymezení volnočasových aktivit a pojmu sociokulturní znevýhodnění. Kapitola druhá má charakter empirického šetření, které je ovlivněno kvalitativní výzkumnou strategií. Hlavním cílem bakalářské práce je podat ucelený přehled volnočasových aktivit klientů již jmenovaného zařízení.

Abstract: Bachelor thesis deals with leisure time activities that are carried out by the selected clients of the low-threshold institution for children and teenagers named Klub Modrá kočka in Opava region. It consists of the both theoretical part and empirical part. The two chapters are further subdivided into a few sections. The first chapter is theoretical and it tries to define the meaning of leisure time in the context of social development, the selected factors affecting leisure time activities, the specifics of spending free time by children and teenagers, the definition of leisure time activities and the concept of socio-cultural disadvantage. The second chapter takes the form of an empirical survey that is influenced by the qualitative research strategy. The main objective of this thesis is to provide a complete survey of the leisure time activities carried out by the clients of the previously mentioned institution.

Klíčová slova: Volný čas, volnočasové aktivity, děti a mládež, majorita, minorita, nízkoprahové zařízení, prevence, rizikové chování, sociokulturně znevýhodněné skupiny.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2014 dostupné: světu
Složka BP
Kvalifikacni_prace.doc Kvalifikacni_prace.doc
Priloha_c_4.doc Priloha_c_4.doc
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

Jak správně citovat práci

STANÍČKOVÁ, Nikola. Volnočasové aktivity provozované klienty nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klubu Modrá kočka. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 02:48, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz