Theses 

Pokojové rostliny - učební pomůcky v integrované výuce pro Školní vzdělávací program základního vzdělávání – Mgr. Eliška Slavíčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Eliška Slavíčková

Bakalářská práce

Pokojové rostliny - učební pomůcky v integrované výuce pro Školní vzdělávací program základního vzdělávání

Indoor Plants – instructional instrument of integral training of School Basic Educational Training Program

Anotace: Teoretická část bakalářské práce pojednává o možnostech využití pokojových rostlin, se zaměřením na cibuloviny, ve výuce dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání v souvislosti s novými trendy ve vzdělávání pro 21. století. Dále pojednává o historii, původu, třídění pokojových rostlin a o jejich vlivu na zdraví člověka. Praktická část obsahuje metodiku výzkumu a výsledky výzkumu. Výzkum ve fázi předvýzkumu se dělí na dvě části. Pomocí metody dotazníku je zmapován stav a využití pokojových rostlin na vybraném vzorku základních škol. Druhá část výzkumu je zaměřena na názory studentů 1. ročníku učitelství přírodopisu Pedagogické fakulty MU na na potřebu znát modelové druhy pokojových rostlin. V souvislosti s návrhem na integraci zeměpisu, přírodopisu a pěstitelství, kterým by se měla zabývat diplomová práce, je navržen metodický materiál k tématu modelové pokojové rostliny (cibuloviny).

Abstract: The theoretical part of bachelor thesis deals with the possibilities of using house plants, focusing on the bulbs, in teaching by Framework educational curriculum for basic education in the context with new trends in education for 21 century. In addition, discusses the history, origin, classification and house plants their impact on human health. The practical part contains the research methodology and research findings. Research phase presurvey is divided into two parts. Using the questionnaire is a snapshot of the use of indoor plants selected sample of primary schools. The second part of the research is focused on the views of students 1 year Teaching natural history at the Faculty of Education MU need to know model species of indoor plants. In connection with the proposal to integrate geography, natural history and cultivation, which should address the master's thesis, Designed guidance paper on a model house plants (bulbs).

Klíčová slova: Pokojové rostliny, cibuloviny, biom, savana, step, Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání, Školní vzdělávací program základního vzdělávání, integrace, dotazník, houseplants, bulbs, biome, savanna, steppe, Framework Training Program of basic education, School Basic Educational Training Program, integration, questionnaire

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2010
  • Vedoucí: Ing. Helena Jedličková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 17:48, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz