Mgr. Martin Babinský, Ph.D.

Doctoral thesis

Application of NMR Spectroscopy to Study Molecular and Supramolecular Structure

Application of NMR Spectroscopy to Study Molecular and Supramolecular Structure
Abstract:
Tato práce si klade za cíl prostudovat vztah mezi strukturou systémů vázaných nekovalentními interakcemi a jejich NMR parametry. Pomocí DFT výpočtů byl studován vliv mezimolekulových interakcí na elektronovou hustotu a tím pádem i tenzory NMR magnetického stínění různých purinových derivátů v pevném stavu. Vztah mezi NMR parametry a elektronovou hustotou byl pomocí DFT výpočtů také studován v supramolekulárním …more
Abstract:
This thesis aims to investigate the relationship between the structure of various systems held together by non-covalent interactions and their NMR parameters. DFT calculations were used to investigate the influence of intermolecular interactions on the electron density and thus also on the NMR shielding tensors of various purine derivatives in the solid state. The relationship between the electron …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 2. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 3. 2014
  • Supervisor: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Richard Hrabal, CSc., Mgr. Martin Dračínský, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta