Pavel Žabenský

Bakalářská práce

Návrh způsobu organizace práce a bezpečného pracovního postupu pro práce nad volnou hloubkou.

Proposed method of organisation of work and the safe work procedure for work over free depth.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rozborem rizik při pracích prováděných ve výškách a nad volnou hloubkou. V první části je uveden právní rámec týkající se této problematiky. Následně byly představeny prostředky kolektivní a osobní ochrany osob při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. V poslední části je pak podrobněji rozebrána konkrétní stavební činnost na VD Šance, která proběhla v období let 2012 a …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the risk analysis during jobs carried out in heights and above free depth.The first part gives a legal framework concerning this issue. Subsequently, means of personal and collective protection of people at work in heights and above free depth are presented. The last part provides detailed analysis of the specific construction activity on Šance dam which took place in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: Lenka Kissiková
  • Oponent: Jan Monsport

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava