Monika Szturcová

Diplomová práce

Analýza nákladů a přiměřeného zisku v rámci regulace cen v podmínkách vybrané obchodní společnosti oboru vodovodů a kanalizací

Analysis of Costs and a Reasonable Profit in the Regulation of Tarifs in Terms of a Selected Business Company of Water Supply and Sewerage Systems
Anotace:
Předmětem diplomové práce je vymezení pojmů a vyhodnocení možností použití závazných metod a postupů pro vyhodnocení ekonomické účinnosti základních cenových předpisů pro obor vodovodů a kanalizací (VaK). Teoretická část vymezuje podstatu regulace oboru VaK a prezentuje metody pro stanovení regulovaných cen včetně regulace zisku. V praktické části jsou aplikovány teoretické poznatky výkazů vybrané …více
Abstract:
The purpose of the thesis is to identify terms and evaluate options for using the binding guidelines and procedures in appraisal of economic efficiency of basic price regulations in water and wastewater business. The theoretical parts gives general background to regulation of water and wastewater business and presents methods to be used for calculation of the regulated prices including the profit regulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Jana Buchtová
  • Oponent: Albin Dobeš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu