Martin Janečka

Disertační práce

Výzkum a vývoj zevního fixátoru na pánev (acetabulum), včetně experimentálního měření a počítačového modelování

Research and development of the external pelvis fixator (acetabulum) included experimental measurements and computer design
Anotace:
Cílem práce je konstrukční vývoj zevního fixátoru na pánev a porovnání naměřených hodnot na vyrobeném prototypu fixátoru s hodnotami naměřenými na matematickém 3D modelu. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V závěru je vysloven předpoklad směřujícího vývoje pánevního fixátoru.
Abstract:
The target of the thesis is development design of external pelvic fixator and compared measure values on prototype fixator with strength calculation values on relevant mathematical 3D model values. The thesis is dividing to theoretical and practical parts. In conclusion there is expressed towards to development of pelvic fixator.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: Jiří Fries
  • Oponent: Roland Jančo, Leopold Pleva, Radovan Hudák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava