Stanislav Myška

Diplomová práce

Controlling, jeho úloha, základní funkce a projekt implementace ve společnosti

Controlling, its Role, Basic Functions and the Project of Implementation in the Company
Anotace:
Cílem diplomové práce je na základě analýzy principů a základních nástrojů controllingu navrhnout nejvhodnější model implementace nákladového controllingu v konkrétních výrobních podmínkách vybraného podniku. V první části je vymezen obecný pojem controlling na základě synergického spojení anglosaského a německého pojetí. Jsou zde dále představeny hlavní cíle, metody a používané nástroje při controllingovém …více
Abstract:
The objective of the thesis is to propose the most suitable model of cost control implementation in specific production conditions of a selected company based on an analysis of basic tools and principles of controlling. The first part defines the general term of controlling based on the synergic effect of the Anglo-Saxon and German concept. It further presents the main goals, methods and tools used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Jana Hakalová
  • Oponent: Jiří Chuchro

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a daně