Veronika Bečvářová

Bakalářská práce

Zjišťování průběhu hranic pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním území Krásno nad Teplou

Adjudication of Boundaries for the Renewal of Cadastral Documentation by New Mapping in Cadastre Unit Krásno nad Teplou
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá částí tvorby katastrální mapy novým mapováním v Karlovarském kraji, v katastrálním území Krásno nad Teplou. Vzhledem k náročnosti nového mapování a s tím spojenými probíhajícími činnostmi v rozsáhlém území, práce je zaměřena na zjišťování průběhu hranic pro nové mapování. Je vypracován celý elaborát zjišťování hranic u pozemku, parcelní číslo 32/2, ostatní plocha, katastrální …více
Abstract:
This bachelor´s thesis concerns the development of cadastral map using the most recent surveys of the Carlsbad district, specifically the cadastral territory around Krasno nad Teplou. Taking into account the demanding nature od developing new surveys and the related activities that are currently under way over a large scope of territory, this thesis is focused on the proces of charting borders for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Alena Straková
  • Oponent: Jitka Stoklasová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava