Bc. Ján Pašen

Master's thesis

Zavádzanie zmeny v hoteli Augustine, a Luxury Collection Hotel, Prague

Change Implementation in the Augustine, a Luxury Collection Hotel, Prague
Abstract:
The master´s thesis deals with change implementation in an organisation. The theoretical part of the thesis brings information about the change itself, particular approaches to changes and different types of changes. Organisation is perceived as an agent or a subject of changes and special attention is paid to two models of organisational changes. It was important to point out the tasks of participants …more
Abstract:
Diplomová práca sa venuje zavedeniu zmeny v organizácii. Teoretická časť práce prináša informácie o samotnej zmene, o jednotlivých prístupoch a druhoch zmien. Organizáciu vníma ako subjekt a objekt zmien a osobitnú pozornosť venuje dvom modelom organizačných zmien. Za dôležité považuje poukázať na úlohy samotných účastníkov zmien ako aj prekážky, ktoré bránia ich zavedeniu. Pohľad zameriava aj na stratégie …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Reader: Ing. Petr Studnička, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / field:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Hospitality and Spa Management (Study in Czech)