Bc. Blanka Hřivnáčová

Bakalářská práce

Komparace činností Policie České republiky a Policejního sboru Slovenské republiky

Comparison of activities of the Police of the Czech republic and the Police Force of the Slovak Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá Policií České republiky a Policejním sborem Slovenské republiky. V první části práce jsou přiblíženy základní pojmy a historický vývoj Československého četnictva, na příslušníky policie obou zemí jsou kladeny vysoké nároky po stránce odborné, fyzické a morální, které jsou popsány v etických kodexech. Pro výkon své činnosti jsou oprávněni použít donucovacích prostředků. V …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with Police of the Czech Republic and the Police Force of the Slovak Republic. The first part of the thesis introduces the basic concepts and historical development of the Czechslovak gendarmerie. The police officers of both countries are subject to high professional, psychical and moral demands, which are described in codes of ethics. They are entitled to use coercive measures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/c893f/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě