Václav Novotný

Diplomová práce

Radiové spojení systémem PEGAS v budovách

Radio Connection Using the PEGAS System in Buildings
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou rádiového spojení zasahujících složek IZS u zásahu v rozsáhlých objektech. V první části práce jsou popsány východiska této problematiky z hlediska fyzikálních principů šíření signálu v objektech, technologických možností systému PEGAS a legislativních podmínek provozu této sítě včetně provozu systému PEGAS v objektech. Druhá část práce obsahuje návrhy na úpravu …více
Abstract:
My diploma thesis focuses on problems relating radio connection which is used by Emergency service during their interventions. In the first part you can find sources of those problems concerning physical principles of signal propagation in buildings, options of PEGAS system and legislative terms of the network including running PEGAS system in buildings. The second part contains several suggestions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Aleš Dudáček
  • Oponent: Ivo Hána

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava