Theses 

Kolektivní smlouva, její obsah, uzavírání a závaznost pro smluvní partnery – Ing. Robert Urban

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ing. Robert Urban

Master's thesis

Kolektivní smlouva, její obsah, uzavírání a závaznost pro smluvní partnery

Collective Agreement, its Content, Conclusion and Obligations for Contractual Partners

Abstract: Kolektivní vyjednávání a sociální dialog patří mezi stěžejní problematiku a řešené oblasti v pracovněprávních vztazích, jak v České republice, tak i v zemích EU. Míra a legislativní rámec upravující kolektivní vyjednávání a sociální dialog se v jednotlivých zemích Evropy různí. Při kolektivním vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv se snaží zástupci na straně zaměstnavatelů a na straně zaměstnanců, kterými jsou odbory a odborové organizace, dojít pokud možno k co nejvyšší míře shody v požadavcích, které jsou ještě únosné pro zaměstnavatele a výhodné pro jednotlivé zaměstnance. V rámci kolektivního vyjednávání můžeme rozlišit dva modely kolektivního vyjednávání, kterým je evropský model založený na odvětvovém principu uzavírání kolektivních smluv a tzv. americký model, který je založen na uzavírání podnikových kolektivních smluv. V České republice potom existuje model smíšený, tj. je možné uzavírat jak podnikové kolektivní smlouvy, tak i kolektivní smlouvy vyššího stupně, které odpovídají kolektivnímu vyjednávání na odvětvovém principu, přičemž významná část v této oblasti je pokryta zákoníkem práce, tedy zákonem č. 262/2006 Sb. V pracovněprávní oblasti v ČR, navzdory současné právní úpravě, vzniká cela řada problémů, zejména v aktivní politice zaměstnanosti, která je jednou ze stěžejních součástí kolektivního vyjednávání vůbec, a kde se otevírá prostor pro určité změny, a to krátkodobého, střednědobého, ale i dlouhodobého charakteru. Dále je mnohem vhodnější se v ČR přiklonit více k evropskému modelu kolektivního vyjednávání, než je tomu v současné době, kdy vyjednávání na odvětvové úrovni a uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně tvoří pouze přibližně třetinu z celkového počtu uzavřených kolektivních smluv, a který nabízí celou řadu výhod, kterými je např. možnost zaručit jednotný standard pracovních a mzdových podmínek pro skupiny podniků s podobnou činností, ekonomickými a sociálními podmínkami pro určitý hospodářský obor nebo odvětví, silnější mandát vyjednavačů, kteří vyjednávají za určité odvětví nebo obor, mnohem vyšší profesionální úroveň vyjednavačů, vysoká odborná způsobilost vyjednavačů v oblasti práva, pracovněprávních vztahů aj.

Abstract: Collective bargaining and social dialogue belongs among the central issues and solutions in the field of industrial relations, both in the Czech Republic and in EU countries. Rate and legislative framework governing collective bargaining and social dialogue in individual European countries varies. When collective bargaining and conclusion of collective agreements is trying on the part of representatives of employers and employees, such as trade unions, may, if possible, to the extent of compliance, which is still viable for the employer and beneficial for individual employees. In the context of collective bargaining we can distinguish two models of collective bargaining, which is a European model based on the principle of the conclusion of sector collective agreements and so-called American model, which is based on the pursuit of collective agreements. In the Czech Republic, there exists a mixed model, i.e. it is possible to conclude a collective agreement and collective agreements on a higher level, which correspond to collective bargaining at sector principle, although a significant part in this area is covered by the Labor Code, i.e. Act No. 262/2006 Coll. In the industrial field in the Czech Republic, despite the current legislation, there is a wide range of problems, particularly in the active employment policy, which is going from the main part of collective bargaining at all, and where the space for some changes, and to short, medium, and long life. It is much preferable in the Czech to incline more to the European model of collective bargaining, than it is now, when the negotiations at the sector level and the conclusion of collective agreements on a higher level is only about a third of the total number of concluded collective agreements, and which offers a wide range of benefits that as the possibility to guarantee a uniform standard of working and wage conditions for the group of companies with similar activities, economic and social conditions for an economic sector or industry, a stronger mandate of negotiators who are negotiating for a particular industry or field, a much higher level of professional negotiators, high professional capacity of the negotiators in the field of law, labor relations, etc.

Keywords: Americký model kolektivního vyjednávání, bezpečnost práce, bipartita, cestovní náhrady, doba odpočinku, dovolená, evropský model kolektivního vyjednávání, kolektivní vyjednávání, kolektivní smlouva, kolektivní smlouva vyššího stupně, místní samospráva, modely kolektivního vyjednávání, mzda, náhrada škody, národní konfederace, odborová organizace, odborový svaz, odměňování, podniková kolektivní smlouva, podniková rada, pracovní doba, pracovní podmínky, pracovní poměr, pracovní režim, překážky v práci, regionální vláda, rovné příležitosti, rozhodce, sociální dialog, sociální dohoda, stávka, sociální smír, sociální partnerství, sociální spravedlnost, sociální problém, solidarita, spolupráce smluvních stran, smluvní strany, trh práce, tripartita, úmluvy, veřejný sektor, veřejné služby, výluka, zaměstnanec, zaměstnavatel, zaměstnanecká organizace, zaměstnavatelská sdružení a organizace, zaměstnanost, zaměstnavatelské svazy, zákoník práce, závodní rada, zdraví, zprostředkovatel. American model of collective bargaining, workplace safety, bipartite, travel allowances, rest periods, holidays, European model of collective bargaining, collective bargaining, collective agreement, collective agreement of a higher degree, local government, models of collective bargaining, wages, pay compensation, national confederation, trade union, remuneration, company collective agreement, business council, working hours, working conditions, employment, working mode, barriers to work, regional government, equal opportunities, arbitrator, social dialogue, social agreement, strike, social peace, social partnership, social justice, social problems, solidarity, cooperation of contractual parties, contractual parties, labor market, tripartite, convention, public sector, public service, lockout, employee, employer, employee’s organization, employers' associations and organizations, employers' unions, Labor Code, works council, health, mediator.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2009
  • Supervisor: JUDr. František Laštovka
  • Reader: RNDr. Jiří Schlanger

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 21/7/2019 00:28, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz