Theses 

Public relations vybrané instituce – Veronika Hacová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Veronika Hacová

Bakalářská práce

Public relations vybrané instituce

Public relations of a selected institution

Anotace: Bakalářská práce se zabývá disciplínou Public relations. Jde o prostředek, kterým lze dosáhnout úspěchu v dnešní společnosti, kde je kladen důraz na oboustrannou komunikaci, vztah, důvěru a pochopení veřejnosti. Závěrečná práce definuje pojmy Public relations a propaganda a poukazuje na rozdíly mezi nimi. Teoretická část obsahuje popis historického vývoje a současné situace Public relations. Dále pak charakterizuje její proces, realizátory, cílové skupiny, cíle a záměry, nástroje a oblasti. Teoretická část je zakončena vysvětlením konceptu podnikové identity se všemi jejími složkami. Výsledková část bakalářské práce se zaměřuje na analýzu firmy Alza.cz a.s. Představuje vybranou instituci včetně jejího historického vývoje. Analyzuje její situaci na trhu a popisuje Public relations aktivity. Práce se významněji zaměřuje také na to, jak firma buduje svou podnikovou identitu. V závěru je představen návrh doplňujících aktivit pro zlepšení současného stavu Public relations.

Abstract: The bachelor thesis focusses on the Public relations discipline. It’s an instrument which can help to achieve success in today’s society, where the emphasis is put on mutual communication, relationship, trust and understanding of the public. The final thesis defines the concept of Public relations and propaganda and points out the differences between them. The theoretical part describes the historical development and the current situation of the Public relations. It also characterizes her the process, implementers, target groups, objectives and intentions, tools and areas. The theoretical part ends with an explanation of the concept of corporate identity with all its components. The application part of the bachelor thesis focuses on the analysis of Alza.cz a.s. It represents this institution, including its historical development. It analyses its market situation and describes Public relations activities. The thesis also focuses significantly on how Alza.cz a.s. builds its corporate identity. In conclusion, a proposal for complementary activities to improve the current state of Public relations is presented.

Klíčová slova: Public relations, stakeholders, media relations, CSR, společenská odpovědnost firem, krizová komunikace, podniková identita, podnikový design, podniková filozofie, podniková komunikace, podniková kultura, produkt organizace, podniková image

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 07:10, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz