Mgr. Michal Rázek

Diplomová práce

Přeměna právnické osoby a její význam v rovině základů trestní odpovědnosti

Transformation of Legal Entity and Its Importance for Fundaments of Criminal Liability
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou přeměny právnické osoby a jejím významem v rovině základů trestní odpovědnosti. Na úvod je nastíněn institut trestní odpovědnosti právnických osob. Následně je obecně vymezen institut přeměny právnické osoby, včetně jednotlivých typů. Stěžejní kapitoly jsou věnovány analýze současné právní úpravy, a to jak z hmotněprávního, tak i z procesněprávního hlediska …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of the transformation of legal entity and its importance for fundaments of criminal liability. The institute of criminal liability of legal persons is outlined at the outset. The institute of transformation of a legal person, including individual types, is generally defined. The main chapters are devoted to the analysis of the current legislation, both from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. David Čep, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta