Theses 

Drogy a drogová závislost v kontextu konzumní kapitalistické společnosti – Bc. Martin Fuchsa

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy

Bc. Martin Fuchsa

Bakalářská práce

Drogy a drogová závislost v kontextu konzumní kapitalistické společnosti

Drugs and drug addiction in the view of consumer capitalist society

Anotace: Bakalářská práce pojednává o drogách a drogové závislosti v kontextu konzumní kapitalistické společnosti. Shrnuje teoretické znalosti ohledně drog, drogové závislosti a závislostního chování obecně. Pojednává o konzumní kapitalistické společnosti, včetně její kritiky. Shrnuje situaci v dnešní době a předkládá užívání legálních a nelegálních látek i nedrogových závislostí jako morální problém současné společnosti. Poskytuje vhled do některých jevů, existujících ve spojitosti drogové závislosti a současného člověka a poukazuje na tuto problematiku v širších společenských kontextech. Výzkumná část práce se pak snaží potvrdit domněnky, že je problematika závislostí celospolečenským jevem, který má mj. za následek nedostatečné vnímání závislosti jako problém. Zkoumá souvislosti mezi mírou užívání drog a dalšími látkami, popř. návykovým chováním a hledá spojitosti mezi vzorci chování lidí, užívající drogy a konzumním způsobem života.

Abstract: Bachelor thesis deals with drugs and drug addiction in the context of the consumer capitalist society. It summarizes the theoretical knowledge concerning drugs, drug addiction and addictive behavior in general. It procedes to discuss the consumer capitalist society, including its criticism. It summarizes contemporary situation and presents the use of legal and illegal psychoactive substances and dependency as a moral problem of contemporary society. It provides insight into some of the phenomena existing in the context of drug addiction and of contemporary man and points to this issue in the wider social contexts. The research part of the work is trying to confirm the assumption that the issue of dependency is a societal phenomenon partly coused by insufficient perception of addiction as a problem. It is looking into the connection between the level of drug and other substances abuse and addictive behaviour in general. It is looking for a connection between the behaviours of people using drugs and consumer way of life.

Klíčová slova: Drogy, historie drog, drogová závislost, závislostní chování, kapitalismus, konzumní společnost, konzumerismus, společnost, svoboda, materialismus, individualismus, spiritualita, smysl života/Drugs, history of drugs, drug addiction, dependency behavior, capitalism, consumer society, consumerism, freedom, materialism, individualism, spirituality, meaning of life.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 09:12, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz