Theses 

Drogy a drogová závislost v kontextu konzumní kapitalistické společnosti – Bc. Martin Fuchsa

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Fuchsa

Bachelor's thesis

Drogy a drogová závislost v kontextu konzumní kapitalistické společnosti

Drugs and drug addiction in the view of consumer capitalist society

Abstract: Bakalářská práce pojednává o drogách a drogové závislosti v kontextu konzumní kapitalistické společnosti. Shrnuje teoretické znalosti ohledně drog, drogové závislosti a závislostního chování obecně. Pojednává o konzumní kapitalistické společnosti, včetně její kritiky. Shrnuje situaci v dnešní době a předkládá užívání legálních a nelegálních látek i nedrogových závislostí jako morální problém současné společnosti. Poskytuje vhled do některých jevů, existujících ve spojitosti drogové závislosti a současného člověka a poukazuje na tuto problematiku v širších společenských kontextech. Výzkumná část práce se pak snaží potvrdit domněnky, že je problematika závislostí celospolečenským jevem, který má mj. za následek nedostatečné vnímání závislosti jako problém. Zkoumá souvislosti mezi mírou užívání drog a dalšími látkami, popř. návykovým chováním a hledá spojitosti mezi vzorci chování lidí, užívající drogy a konzumním způsobem života.

Abstract: Bachelor thesis deals with drugs and drug addiction in the context of the consumer capitalist society. It summarizes the theoretical knowledge concerning drugs, drug addiction and addictive behavior in general. It procedes to discuss the consumer capitalist society, including its criticism. It summarizes contemporary situation and presents the use of legal and illegal psychoactive substances and dependency as a moral problem of contemporary society. It provides insight into some of the phenomena existing in the context of drug addiction and of contemporary man and points to this issue in the wider social contexts. The research part of the work is trying to confirm the assumption that the issue of dependency is a societal phenomenon partly coused by insufficient perception of addiction as a problem. It is looking into the connection between the level of drug and other substances abuse and addictive behaviour in general. It is looking for a connection between the behaviours of people using drugs and consumer way of life.

Keywords: Drogy, historie drog, drogová závislost, závislostní chování, kapitalismus, konzumní společnost, konzumerismus, společnost, svoboda, materialismus, individualismus, spiritualita, smysl života/Drugs, history of drugs, drug addiction, dependency behavior, capitalism, consumer society, consumerism, freedom, materialism, individualism, spirituality, meaning of life.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2019
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/3/2019 06:34, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz