Bc. Aneta Bajková

Master's thesis

Analýza vybraných personálních činností podniku se zřetelem k míře podpory žádoucího obsahu podnikové kultury

The analysis of selected company personnel activities with regard to the extent of support for a desired corporate culture content
Abstract:
Cílem předkládané diplomové práce bylo provést analýzu vybraných personálních činností ve zvoleném podniku, posoudit míru jejich souladu se strategicky žádoucím obsahem podnikové kultury, formulovat silné a slabé stránky daných personálních činností se zřetelem k míře jejich podpory žádoucí kultury daného podniku a navrhnout potřebné změny. V teoretické části je definována podniková kultura, její prvky …more
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to analyse selected personnel activities in a certain company and assess the degree of their compliance with the strategically desirable content of corporate culture, identify the strengths and weaknesses of the personnel activities with regard to the degree of their support for the desirable corporate culture and propose required changes. The theoretical part deals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2022
  • Supervisor: doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
  • Reader: Ing. Zuzana Opatrná

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta