Tomáš Hanusek

Bachelor's thesis

Univerzální modul pro měření EMG

Universal Module for EMG Measurement
Abstract:
Snímání biosignálů z pacienta je dnes nedílnou součástí lékařské diagnostiky a také terapie. Pro vyšetření správné funkce srdce, mozku, nervů, svalů a dalších orgánů jsou přístroje snímající biosignály nezbytné. Tato práce popisuje základní metody získávání elektromyografických dat a některé modality používané při vyšetření. Součástí práce je vyrobený modul pro proměření EMG, který je kompatibilní …more
Abstract:
The patient´s biological signal sensing is nowdays the integral part of diagnostics and therapy as well. Biosignal sensing devices are necessary for correct examination of heart, cerebral, nervous, muscular and other organs function. The thesis desribes electromygrafical dates gaining methotds and modalities using during examination. EMG measurig modul compatible with bmeng DAU unit and programme enabling …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2012
  • Supervisor: Michal Prauzek
  • Reader: Ondřej Adamec

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Elektrotechnika / Biomedicínský technik

Theses on a related topic