JUDr. Alexandra Živělová

Master's thesis

Exclusion of Legal Counsels in the International Commercial Arbitration

Exclusion of Legal Counsels in the International Commercial Arbitration
Abstract:
Cílem této diplomové práce je zaměřit se na dosud neprobádané téma v arbitráži a nalézt odpověď na otázku – může být v mezinárodní obchodní arbitráži vyloučen právní zástupce, pokud tento způsobuje střet zájmů nebo jinak narušuje průběh rozhodčího řízení? Na začátku práce je zkoumáno, zda pravidla rozhodčích institucí a rozhodčí zákony obsahují ustanovení týkající se výslovné pravomoci rozhodců vyloučit …more
Abstract:
The goal of this diploma thesis is to elaborate on so far unexplored topic in arbitration and to find an answer to a question – can a legal counsel be excluded in international commercial arbitration if he or she causes conflict of interest or otherwise violates the course of arbitral proceedings? At the beginning, arbitration rules and arbitration acts are explored in order to find out whether an …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2013
  • Supervisor: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta