Bc. Zuzana Tóthová

Bakalářská práce

Analýza vybraných molekulárně genetických změn jako prognostických markerů akutní lymfoblastické leukemie dospělých

Analysis of selected molecular genetic alternations as prognostic of markers acute lymphoblastic leukemia of adults
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá studiem mutací v genech JAK2 a IKZF1, které jsou důležité prognostické markery akutní lymfoblastické leukemie (ALL). Hlavní částí je studium alterací ve výše uvedených genech, konkrétně se jedná o bodové mutace v šestnáctém exonu u genu JAK2 a rozsáhlé delece v genu IKZF1. Tyto změny jsou prozatím málo prozkoumanou oblastí u akutní lymfoblastické leukemie vycházející …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the studies of mutation in genes JAK2 and IKZF1. These genes are important for prognostic markers of acute lymphoblastic leukemia (ALL). The main part is the study of alteration in above mentioned genes, namely the point mutation at sixteenth exon of the JAK2 gene and the large deletion in the gene called IKZF1. These mutations are a currently underresearched area of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2018
  • Vedoucí: prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. František Folber, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta