Katarína Lučanová

Bachelor's thesis

Meranie spokojnosti zákazniov s bankovými službami

Customer Satisfaction Measurement with Bank Services
Abstract:
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce bolo poukázať na dôležitosť zákazníka v činnosti banky. Práca bola rozdelená do troch hlavných častí. Prvá časť bola teoretická, zaoberajúca sa definíciami služieb, zákazníkov, ich spokojnosti a metódami merania spokojnosti. Ďalej sa v nej rozoberalo mikroprostredie a makroprostredie skúmanej banky, kde boli spomenuté všetky faktory vplývajúce na banku.V druhej …more
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis was to highlight the importance of customer in bank activities. The thesis was divided into three main parts. First part was theoretical, including definitions of services, customers, their satisfaction and methods of satisfaction measurements. Micro and macro environments have been described there as well. In the second section, which was devoted to questionnaire …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2017
  • Supervisor: Miluše Hluchníková
  • Reader: Jana Ostrožná

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava