Theses 

Některé psychologické souvislosti vztahové vazby u vybraných profesí – Mgr. Eva DOBRUŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Eva DOBRUŠOVÁ

Bakalářská práce

Některé psychologické souvislosti vztahové vazby u vybraných profesí

Some psychological aspects of attachment in selected professions

Anotace: Cílem této bakalářské práce je analyzovat styly vztahové vazby určené pomocí dotazníku Experiences in Close Relationships (ECR) u profesionálů v pomáhajících profesí působících v oblasti sociální práce, jejichž základní pracovní náplní je pomáhání osobám v problémových situacích. Pozornost je věnována zejména fenoménům vycházejícím ze subjektivní percepce složek vztahové vazby a pracovních podmínek, včetně zachycení osobnostních charakteristik pracovníků, zjištěných prostřednictvím dotazníku Mini-IPIP. Analyzováním stylů vztahových vazeb pomáhajících pracovníků je ve výzkumné části práce zjištěna převaha stylu nejisté vztahové vazby. Na základě porovnání pomáhajících a nepomáhajících profesí bylo zjištěno, že mezi oběma skupinami neexistují významné rozdíly v charakteristikách a četnostech vztahových vazeb a význačná souvislost nejvýše dosaženého vzdělání rovněž nebyla prokázána Po porovnání lze dále konstatovat zjištění, že mezi skupinami pracovníků existují rozdíly v osobnostních charakteristikách týkajících se dimenze extraverze, kdy pracovníci pomáhající vychází jako méně extraverznější než srovnávaná skupina osob profesně odlišně zaměřených.

Abstract: The goal of this bachelor thesis is to analyse the attachment styles by using the questionnaire Experiences in Close Relationships (ECR) on professionals in helping professions in social work, whose main job describtion includes helping people in problematic situations. Attention is especially given to phenomenons coming from subjective perception of aspects of attachment styles and working conditions, including depiction of worker's personal characteristics which was determined by the questionnaire Mini/IPIP. In the research part, by analyzing of the attachment styles of helping professionals, is found the predominance of insecure attachment style. By comparison of helping professionals with the group of workers, who are not in their working activities mainly focused in helping people, is found , that there are not significant differences in attachment characteristics and frequency. Also no significant connection is found with highest educational achievement. After comparison it can be stated that there are differences between the worker's groups the differences are in personal characteristics which are attached to extraversion dimension - helping professionals are less extraverted than group of people with different profession orientation. After comparison it can be stated that there are differences in personal characteristics which are attached to extraversion dimension between workers groups - helping professionals are less extraverted than comparable group of people with different profession orientation.

Klíčová slova: Teorie attachmentu, vztahová vazba, typy vztahové vazby, citová vazba, připoutání, přilnutí, prosociální chování, osobnostní charakteristiky, Big 5, pomáhající profese

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Klára Machů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47803 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

DOBRUŠOVÁ, Eva. Některé psychologické souvislosti vztahové vazby u vybraných profesí. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 13:39, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz