Theses 

Postavení a uplatnění nezaměstnaných osob nad 50 let na trhu práce v Plzni – Lenka STODOLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Lenka STODOLOVÁ

Diplomová práce

Postavení a uplatnění nezaměstnaných osob nad 50 let na trhu práce v Plzni

The Footing and the Use of Unemployment People over 50 Years of Age in the Labour Market in Pilsen

Anotace: Cílem diplomové práce je analyzovat postavení a uplatnění nezaměstnaných osob nad 50 let na současném trhu práce, blíže na trhu práce v Plzni. V teoretické části se pojednává o nezaměstnanosti a jejím prožívání cílovou skupinou. Charakterizovány jsou zde i jednotlivé faktory, které určují a ovlivňují postavení osob nad 50 let na trhu práce: demografické stárnutí populace, ageismus, (ne)výhody zaměstnávání těchto osob a možnosti jejich vzdělávání. V teorii je také zmíněna aktivní politika zaměstnanosti, jako prostředek efektivnějšího zapojení ohrožených skupin na trh práce, tedy i osob nad 50 let. Praktická část se ve svém úvodu věnuje situaci na trhu práce v Plzni se zaměřením na nezaměstnanost osob nad 50 let a jednotlivá opatření aktivní politiky zaměstnanosti, která byla pro tyto osoby realizována v letech 2007-2009. Součástí je i dotazníkové šetření, kde zkoumaný vzorek tvoří nezaměstnané osoby nad 50 let, evidované na úřadu práce v Plzni. Předmětem tohoto šetření bylo subjektivní hodnocení aktuální situace těchto osob a ochota k aktivitám vedoucím ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Abstract: The aim of thesis is to analysed the situation and correct application of unemployed people over the age of 50 at present labour market, closely on the labour market in Pilsen. The theoretical part deals with unemployment and its living through by a target group. Individual factors that determine and influence situation of people over the age of 50 on the labour market are characterized there such as demographic aging of population, ageism, advantages and disadvantages of employing those people and possibilities of their education. In the theoretical part is also mentioned an active labour-market policy by means of more effective involvement of that vulnerable group on the labour market including also people over the age of 50. The introduction of the practical part is devoted to the situation on the labour market in Pilsen focusing on unemployment of people over the age of 50 and individual measures of the active labour-market policy that was realised for those people in years 2007-2009. The questionnaire investigation is part of this and examined sample are unemployed people over 50 in registration in a job centre in Pilsen. The object of this research was a subjective evaluation of actual situation of these people and willingness to activities leading to increase their correct application on the labour market.

Klíčová slova: Trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost, nezaměstnané osoby nad 50 let, marginalizace, ageismus, aktivní politika zaměstnanosti, nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, politika aktivního stárnutí.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011
  • Zveřejnit od: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2011
  • Vedoucí: Ing. Renáta Halásková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=12539 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

STODOLOVÁ, Lenka. Postavení a uplatnění nezaměstnaných osob nad 50 let na trhu práce v Plzni. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 12:48, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz