Theses 

Osoby se zdravotním postižením a jejich cesta na otevřený trh práce za pomoci sociálně-rehabilitačních center – Bc. Hana Šuckrdlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy

Bc. Hana Šuckrdlová

Bakalářská práce

Osoby se zdravotním postižením a jejich cesta na otevřený trh práce za pomoci sociálně-rehabilitačních center

Persons with disabilities and their way to the open labor market with the help of socially rehabilitation centres

Anotace: Bakalářská práce vymezuje základní pojmy v oblasti osob se zdravotním postižením. Charakterizuje vybrané druhy postižení a dále uvádí pojem a rozdělení ucelené rehabilitace. Hovoří o problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením a o významu pracovního uplatnění pro člověka. Dále je zde přiblížen pojem trh práce, nezaměstnanost a s ní související podpora ze strany státních institucí nebo neziskových organizací, která je osobám se zdravotním postižením poskytována. Práce se věnuje problematice zaměstnávání jedinců se zdravotním postižením na současném trhu práce. Z toho důvodu vznikly dva dotazníky (jeden pro osoby se zdravotním postižením jakožto uchazeče o práci nebo zaměstnance a jeden pro zaměstnavatele), které analyzují současné postavení osob s postižením na trhu práce. Tyto dotazníky jsou zpracovány v praktické části, která ve svém úvodu vymezuje cíle, charakterizuje výzkumné prostředí a soubor a udává výzkumné hypotézy. V závěru práce jsou interpretovány výsledky výzkumného šetření a jejich následná analýza, která slouží k vyvrácení nebo potvrzení stanovených hypotéz. Na základě výsledků výzkumného šetření je vyvozen závěr a jsou vysloveny návrhy, jak současnou situaci na trhu práce zlepšit.

Abstract: The bachelor thesis is divided in 3 chapters Two chapters are theoretical and the remaining one is practical. The theoretical part defines the basic concepts of the field of persons with disabilities. Characterizes the selected types of disability and also states the concept and dividing of comprehensive rehabilitation. Talking about the issue of employing people with disabilities and about the aim of job fulfilment for a man. Then is the labour market being described, unemployment and support from the state institutions or nonprofit organisations, which is provided to people with disabilities. The thesis deals with the problems of employment of people with disabilities in current labour market situation. That is the reason why there were made two questionnaires (one for disabled person as a job applicant and one for employer), those questionnairies analyse the current status of disabled people in the labour market. The questionnaires are processed in the practical part, which in its preamble defines the aims, describes the research environment and file and gives explorational hypotheses. In conclusion are interpreted the results of research and their subsequent analysis, which is used to disprove or confirm the hypotheses given. The conlusion is based on the results of the research and also the suggestions on how the current situation on the labor market can be improved are expressed.

Klíčová slova: osoba se zdravotním postižením/person with disabilities, tělesné postižení/physical disability, mentální postižení/mental disability, ucelená rehabilitace/comprehensive rehabilitation, sociální rehabilitace/social rehabilitation, trh práce/labour market, nezaměstnanost/unemployment, pracovní uplatnění/work employment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 23:10, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz