Bc. Hana Šuckrdlová

Bachelor's thesis

Osoby se zdravotním postižením a jejich cesta na otevřený trh práce za pomoci sociálně-rehabilitačních center

Persons with disabilities and their way to the open labor market with the help of socially rehabilitation centres
Abstract:
Bakalářská práce vymezuje základní pojmy v oblasti osob se zdravotním postižením. Charakterizuje vybrané druhy postižení a dále uvádí pojem a rozdělení ucelené rehabilitace. Hovoří o problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením a o významu pracovního uplatnění pro člověka. Dále je zde přiblížen pojem trh práce, nezaměstnanost a s ní související podpora ze strany státních institucí nebo neziskových …more
Abstract:
The bachelor thesis is divided in 3 chapters Two chapters are theoretical and the remaining one is practical. The theoretical part defines the basic concepts of the field of persons with disabilities. Characterizes the selected types of disability and also states the concept and dividing of comprehensive rehabilitation. Talking about the issue of employing people with disabilities and about the aim …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Special Education