Theses 

Vybrané diagnostické metody používané při průzkumu u dřevěných konstrukcí – Adam Kašing

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Adam Kašing

Diplomová práce

Vybrané diagnostické metody používané při průzkumu u dřevěných konstrukcí

Selected diagnostic methods used in the exploration of timber structures

Anotace: Dřevěné konstrukce se hojně vyskytují u většiny střešních konstrukcí staveb různých typů a různých druhů využití. Následkem degradace v důsledku stáří nebo také nedostatečné údržbě konstrukce je třeba zkoumat a monitorovat jejich stav za použití vhodných vybraných diagnostických metod. Diagnostické metody jsou součástí stavebně technického průzkumu, proto je nutné volit diagnostické metody tak, aby práce a výsledek průzkumu byly co nejefektivnější a sloužili jako podklad pro další postup práce jako např.: sanace nebo rekonstrukce dané dřevěné konstrukce. Výsledkem tohoto procesu bývá smysluplné využití konstrukce nebo objektu. Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku diagnostiky dřevěných konstrukcí a zkoumáním mechanicko-fyzikálních vlastností dřeva použitého ve zkoumané konstrukci dřevěného krovu. Zjišťuje se současný stav jednotlivých částí konstrukce, tak i samotné konstrukce jako celku. Součástí práce je také možný návrh sanace nebo rekonstrukce zkoumané dřevěné konstrukce krovu nad 1.NP objektu jídelny v Ostravě Mariánských Horách. Návrh zohledňuje také využití do budoucna.

Abstract: Wooden structures are found at almost all roof constructions and buildings with many kind of uses and types. As a result of degradation because of age or even inadequate of maintenance construction it is necessary to examine and monitor their status by using appropriate selected diagnostic methods. Diagnostic methods are part of the construction and technical research therefore it is necessary to select diagnostic methods so that the work and the results of the research were the most effective and serve as a basis for further work as for example : rehabilitation or reconstruction of the wooden structure. The result of this process is meaningful utilization of a structure or object. This thesis is focused on the diagnosis of wooden structures and examining the mechanical and physical properties of wood used in the construction of a wooden truss examined. Detects the current status of individual parts of a structure and the actual structure as a whole. The part of this thesis is a possible design of rehabilitation or reconstruction examined the wooden truss structure above first ground floors of cafeteria in Ostrava - Mariánské Hory. Design reflects use in the future.

Klíčová slova: Diagnostické metody, stavebně-technický průzkum, návrh, sanace, rekonstrukce, mechanicko-fyzikální vlastnosti, dřevěný krov, konstrukce

Keywords: Diagnostic methods, construction and technical research, design, rehabilitation, reconstruction, mechanical and physical properties, wooden truss structure, structure

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedoucí: Jana Boháčová
  • Oponent: Jiří Bobek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 00:45, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz