Bc. Klára BRAŠNOVÁ

Diplomová práce

Kartografické metody pro vizualizaci časových změn \nl prostorových dat

Cartographic methods for visualization of temporal changes of spatial data
Anotace:
Diplomová práce zkoumá kartografické metody, pomocí kterých je moţné vyjádřit časové změny prostorových dat. Zaměřuje se jak na metody historicky starší, tak na metody novější. Práce navazuje na moji bakalářskou práci zabývající se vývojem toponym na starých mapách na území správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Poběţovice. V bakalářské práci byl proveden sběr dat o vývoji změn v osídlení …více
Abstract:
The diploma thesis examines the cartographic methods by which it is possible to express the temporal changes of spatial data. It focuses both on the methods historically older, the newer methods. The work follows on my bachelor thesis deals with the development toponyms on old maps in the administrative district Poběţovice. The work was carried out collecting data on development changes in settlement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012
Zveřejnit od: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Otakar Čerba, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRAŠNOVÁ, Klára. Kartografické metody pro vizualizaci časových změn \nl prostorových dat. Plzeň, 2012. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Geomatika / Geomatika