Bc. Klaudia Jamrichová

Bachelor's thesis

Intrakomunitarní obchody v teorii a praxi

Intra shops in Theory and Practice
Abstract:
Tato práce se zabývá úpravou daně z přidané hodnoty v souvislosti s intrakomunitárními obchody, vymezuje dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu. Věnuje se i vysvětlení pojmů s tím spojených a na konkrétních příkladech uvádí varianty jednotlivých intrakomunitárních obchodů. Dále práce rozebírá proces harmonizace daně z přidané hodnoty v rámci Evropské unie, …more
Abstract:
This thesis concentrates on value added tax in respect of Intra Community Transactions, defines the supply of goods to another Member State and the acquisition of goods from another Member State. It also explains terms related to it and gives concrete examples of variations of Intra Community Transactions. The thesis also discusses the proces of harmonization of value addet tax in the European Union …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 11. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 1. 2015
  • Supervisor: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specializations / Law and Finance