Petr Krivošej

Master's thesis

Kvalifikace postupu svařování trubky vyrobené technologií 3D tisku

Welding Procedure Qualification of Pipe Made by 3D Printing Technology
Abstract:
Cílem diplomové práce je zhotovení svarových spojů na trubkách vyrobených 3D tiskem, jmenovitě metodou SLM (Selective Laser Melting) a následné zjištění jejich mechanických vlastností a mikrostruktury. Pro kvalifikaci svarového spoje je vytvořen protokol WPQR, ve kterém jsou uvedeny veškeré výsledky zkoušek a potřebné informace pro zhotovení svarového spoje. Na vzorcích jsou provedeny destruktivní …more
Abstract:
The aim of the thesis is to manufacture welded joints on tubes produced by 3D printing namely by the SLM (Selective Laser Melting) and subsequently to find out their mechanical properties and microstructure. To qualify the welded joint a WPQR protocol was created where are said all results of the tests and the necessary information for making a welded joint. The destructive tests are made on the samples …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: Petr Mohyla
  • Reader: Jindřich Kozák

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Master programme / field:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie