Dominik Habarta

Master's thesis

Zajištění stability svahů místní vodoteče v lokalitě Havířov Bludovice, ul. Svážná 22

Securing of the Slope Stability of Local Rivulet in the City Havířov Bludovice, Svážná Street
Abstract:
Diplomová práce se zabývá posouzením stability problematického sesuvného území v lokalitě Havířov - Bludovice, ulice Svážná. V zájmové oblasti došlo v květnu 2010 k inicializaci svahových deformací vlivem extrémních srážek. Vlastní práce představuje popis zájmového území včetně inženýrsko-geologických a hydrogeologických podmínek. Metodou konečných prvků v softwaru Plaxis 2D je v práci řešen stávající …more
Abstract:
This thesis deals with the assessment of slope stability with regard to a problematic slide area in Svážná street, Havířov Bludovice. In May 2010, an initialization of slope deformation due to extreme rainfall occurred in the area of interest. The focus of the work is on the description of the area, including engineering geological conditions and hydrogeological conditions and the current situation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2016
  • Supervisor: Martin Stolárik
  • Reader: Pavel Šípek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta stavební

Master programme / field:
Stavební inženýrství / Geotechnika