Theses 

Analýza makroprostředí a mikroprostředí společnosti Fincentrum a.s. – Bc. Pavlína Šámalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Pavlína Šámalová

Diplomová práce

Analýza makroprostředí a mikroprostředí společnosti Fincentrum a.s.

Macroenvironment Analysis and Microenvironment Analysis of Company Fincentrum a.s.

Anotace: Diplomová práce se zabývá analýzou marketingového prostředí firmy Fincentrum a.s., která poskytuje služby finanční poradenství. Předmětem práce je podrobná analýza makrookolí a mikrookolí společnosti, která vyúsťuje ve SWOT analýzu. V teoretické části popsány východiska k dané problematice publikované v odborné literatuře. V aplikační části jsou použity metody pest analýzy, za využití Porterova modelu pěti sil analyzováno mikrookolí firmy. Představení společnosti Fincentra a.s. a služeb, poskytuje čtenáři pohled na skutečné finanční poradenství. Cílem je analyzovat veškeré vlivy marketingového okolí, které musí firma sledovat a následně na ně reagovat, tak aby byla jakákoliv společnost v tomto oboru úspěšná. Práce poukazuje na problémy finančního poradenství v České republice a zároveň nastiňuje možné řešení.

Abstract: The thesis is a detailed analysis of the macro environment and microenvironment of the company, which results in the SWOT analysis. The first section describes the background to the subject published in the scientific literature. The application of the method is used PEST analysis, using Porter's five forces model analyzed microenvironment of company. Introduction of Fincentrum a.s. and services, and services provided by, gives readers a real look at the financial consultancy. The aim is to analyze the effects of any marketing area, which the company must follow and then respond to them, so that any company in this industry successful. The thesis highlights the problems of financial advisory services in the Czech Republic and also outlines possible solutions.

Klíčová slova: Marketingové plánování, marketingové okolí firmy, makrookolí, mikrookolí, spotřebitelské chování, PEST analýza, SWOT analýza, Porterův model pěti sil, finanční analýza, finanční poradenství, Marketing planning, marketing around the company, macroenvironment, microenvironment, consumer behavior, PEST analysis, SWOT analysis, Porter's five forces model, financial analysis, financial advice

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Cviklová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 06:39, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz