Bc. Michaela Nežerková

Bachelor's thesis

Jazykové prostředky v knihách pro děti autorek Ivony Březinové a Ivy Procházkové

Language means in the books for children by Ivona Březinová a Iva Procházková
Abstract:
Cílem této práce je charakterizovat jazykové prostředky z hlediska spisovnosti a nespisovnosti v dílech autorek Ivony Březinové a Ivy Procházkové a vyhodnotit je. Problematikou jazykových prostředků se již zabývalo mnoho autorů, např. Přemysl Hauser, Eva Minářová. Poznatky z těchto prací budou uplatněny v komparaci děl vybraných autorek. V teoretické části bakalářské práce vymezím slovní zásobu v českém …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is characterize the linguistic means of standard and non­‑standard language in a books of Ivona Brezinova and Iva Prochazkova and evaluate them. Many authors e. g. Premysl Hauser, Eva Minarikova deal with issue of linguistic means. Knowledge from their work will be applies in this bachelor thesis. In the theoretical part of bachelor thesis it will be defines vocabulary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 5. 2013
  • Supervisor: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta